Buscar

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เรียนอนุบาลที่ไหนดี
อนุบาลปราณี อุดมสุข
   ขอแนะนำหลักสูตรของแต่หละโรงเรียนที่เขาเลือกมากำหนดหลักสูตรการสอนกัน เพื่อพิจารณาการตัดสินใจ 
แต่โดยส่วนตัวแล้วอยากให้ลูกเรียนโรงเรีียนที่เขามีความสุขและอยากไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนมากกว่า เด็กเล็กๆอย่าเน้นวิชาการเลยค่ะ สงสารลูกเถอะค่ะ  ถ้าลูกอยากไปโรงเรียนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และลูกสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่แล้ว ค่ะ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องรถติด ข้อสำคัญแค่บุคลากรของโรงเรียนที่เราเลือกดูแลรักเด็ก ต้องดูต้องแต่ แม่บ้าน ถึงคนขับรถด้วยเลยนะค่ะ  อันต่อมาคือความสะอาดค่ะ ต้องได้ 100 เลยค่ะ สำคัญมาก ไม่ต้องเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โต แบบเล็กๆ อบอุ่นจะดีกว่าค่ะ เดียวันหลังจะเล่าเรื่องโรงเรียน ของน้องแพง ให้ฟังนะค่ะ ว่าทำไม่ถึงเลือกโรงเรียนรี้


  1. มอสเตสซอรี่ เน้นการสอนตามพัฒนาการและความต้องการของเด็ก เพื่อให้เด็กพึ่งตนเองได้ เรียนรู้เป็นรายบุคคล เน้นการเตรียมการสอนของครูตามขั้นตอน โดยใช้อุปกรณ์ในการฝึกประสาทสัมผัสกับเด็ก      
       2. วอลดอล์ฟ เน้นสอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยการเล่น พัฒนาการใช้อวัยวะต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์ สอนกิจกรรมให้ฝึกคิดจินตนาการ ทั้งศิลปะ ดนตรี วาดเขียน งานภาคปฏิบัติ เช่น ทำสวน ประกอบอาหาร ประดิษฐ์      
       3. นีโออิวแมนนิส เป็นการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสานความทันสมัยแบบตะวันตก เช่น มีการให้เด็กฝึกสมาธิ ทำโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ ๆ ด้วย      
       4. โครงการ การสอนแบบโครงการให้เด็กรู้จักตัดสินใจโดยสืบค้นข้อมูลตามเรื่องที่เด็กสนใจ ค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไม่ว่าคำถามนั้นจะมาจากเด็ก ครู หรือเด็กกับครูร่วมกัน      
       5. เรกจิโอเอมิเลีย เป็นการสอนที่ครู เด็ก ชุมชน พ่อแม่ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ สังเกต ตั้งสมมติฐาน สำรวจ แล้วแสดงผลผ่านการวาดภาพ งานปั้น การเล่นละคร งานเขียน      
       6. ภาษาธรรมชาติ การสอนภาษาแบบบูรณาการ ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมกัน ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เตรียมความพร้อมทุกด้าน ให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น
       7. ไฮ/สโคป เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำ ผ่านมุมเล่นหลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ และการแก้ปัญหา พร้อมใช้การสอนกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น